Vize

Što je viza? Viza je odobrenje za tranzit kroz Hrvatsku ili za kratkotrajni boravak na njenom području u najduljem trajanju od 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana. Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja. Rok valjanosti ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. Na temelju vize stranac ne može raditi na području Hrvatske.

Za pregled viznog sustava i osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Republike Hrvatske i drugih država, molimo pogledajte:
www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

Važeći propisi. Vizni režim Republike Hrvatske uređen je sljedećim propisima:

·         Uredba Vijeća (EZ) 539/2001

·         Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13)

·         Uredba o viznom sustavu (NN 55/2015)

·         Pravilnik o vizama (NN 7/13)

Posebni režim za nositelje isprava ili viza Schengenskog prostora. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku, sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., kojom je utvrđena primjena Odluke br. 565/2014/EU.

Također ne trebaju vizu za tranzit ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana stranci koji su nositelji:

·         jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;

·         vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;

·         dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;

·         dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,

·         vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,

·         vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU; ili

·         vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

Rok valjanosti isprava. Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora obuhvaćati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Nositelji iskaznice “Residence card of a family member of a Union citizen”. Član obitelji državljana države članice Europske unije (EU) ili Europskoga gospodarskoga prostora (EGP)* može putovati bez vize u Hrvatsku ako ima valjanu putovnicu i valjanu iskaznicu naziva “Residence card of a family member of a Union citizen” te ako putuje u pratnji ili se pridružuje članu obitelji koji je državljanin države članice EU-a ili EGP-a. Ako član obitelji državljana države članice EU-a ili EGP-a nema takvu iskaznicu, potrebna mu je hrvatska viza, koja će biti izdana u žurnom postupku bez naplate pristojbe.

(*) Osim 28 članica Europske unije, Europski gospodarski prostor obuhvaća također Island, Norvešku i Lihtenštajn.
 

POSTUPAK IZDAVANJA VIZE

Gdje podnijeti zahtjev? Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Hrvatsku u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu. Stranke se primaju, radnim danima, ponedjeljkom, srijedom i petkom između 9 i 12 sati, u prethodno dogovoreni termin.

Marokanski državljani, kao i osobe s dozvolom boravka u Maroku, mogu podnijeti zahtjev za vizu i viznom centru VFS Globala u Rabatu:

VFS Global – Rabat
http://www.vfsglobal.com/croatia/morocco/
Rue Al Koufa (à côté de Bab Rwah), Rabat
– Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati
– Podnošenje zahtjeva: od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati
– Preuzimanje putovnica: od ponedjeljka do petka, od 11 do 16.30 sati
Tel. 0802 00 96 96 | info.croatiamorocco@vfshelpline.com | Plan: http://bit.ly/1IqsUvV

Kada podnijeti zahtjev? Zahtjev za vizu se podnosi najranije 3 mjeseca prije početka namjeravanog putovanja. O zahtjevu za vizu odlučuje se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a taj rok se može produljiti i do 30 ili 60 dana, ako za to postoje opravdani razlozi. Ako je zahtjev podnesen u razdoblju kraćem od 15 dana prije namjeravanog putovanja, veleposlanstvo/konzulat ne snosi odgovornost za trajanje postupka odlučivanja o zahtjevu.

Tko podnosi zahtjev? Stranac osobno podnosi zahtjev za vizu. Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti na poziv veleposlanstva/konzulata. Za veće skupine u svrhu sudjelovanja na kulturnim, obrazovnim ili sportskim manifestacijama ili iz humanitarnih razloga, zahtjev za vizu može podnijeti ovlaštena osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije.

Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za vizu u hrvatskom veleposlanstvu u Maroku

  • Svi dokumenti dostavljaju se u izvorniku.
  • Svi dokumenti trebaju biti složeni prema niže prikazanom redoslijedu.
  • Nepotpun zahtjev znatno povećava rizik da viza bude odbijena.
  • Priložena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.
  • Veleposlanstvo zadržava dokumente koji su predani u izvorniku uz zahtjev. Ako postoji potreba za povratkom dokumenata u izvorniku, potrebno ih je priložiti zajedno s njihovom preslikom.


A. DOKAZI O IDENTITETU I OSOBNOM STATUSU

1. Obrazac zahtjeva za vizu (može se ispuniti preko Interneta, dostupan je na poveznici https://crovisa.mvep.hr/. Nakon ispunjavanja online-zahtjeva, potrebno ga je otisnuti, vlastoručno potpisati od strane podnositelja zahtjeva (za maloljetnike roditelj, odnosno zakonski zastupnik) i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Primjerak pravilno popunjenog obrasca može se preuzeti ovdje.

2. Fotografija lica: u boji veličine 35x45 mm; osoba treba biti prikazana s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta. Na fotografiji osobe, koja zbog vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu, moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo. Fotografiju treba zalijepiti na obrazac, a ne zaklamati.

3. Putovnica podnositelja zahtjeva: izdana u posljednjih 10 godina, s rokom valjanosti najmanje tri mjeseca duljim od roka valjanosti tražene vize i s najmanje dvije prazne stranice. Potrebno je priložiti presliku svih stranica putovnice i, ukoliko postoji, ranijih putovnica (stranice s osobnim podacima, stranica s unesenim vizama i pečatima).

4.    Strani državljani s boravištem u Maroku:

a)      Marokanska boravišna iskaznica ili dokaz o zahtjevu za obnovu.

b)      bračno stanje (vjenčani list, rodni list i/ili obiteljska knjižica ili drugi dokument koji treba
 

B. DOKAZ O POSJEDOVANJU PUTNOG OSIGURANJA

5. Putno zdravstveno osiguranje za pokrivanje troškova koji bi mogli nastati u svezi s povratkom u državu iz koje stranac dolazi, zbog zdravstvenih razloga, žurne medicinske pomoći i/ili žurnoga bolničkog liječenja, najmanje ugovorene svote od 30.000,00 eura. Ono mora biti valjano za cijelo razdoblje boravka stranca u Hrvatskoj.

Podnositelj zahtjeva za vizu za više ulazaka mora imati policu putnog zdravstvenog osiguranja koje pokriva razdoblje prvog boravka u Hrvatskoj. Dužan je ispuniti izjavu putnom zdravstvenom osiguranju za naknadne posjete.

Napomena: Budući da Hrvatska nije još članica Schengenskog prostora, polica putnog zdravstvenog osiguranja koja se odnosi samo na Schengenski prostor ne vrijedi u Hrvatskoj.

Više informacija:
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/zdravstveno-ili-putno-zdravstveno-osiguranje/


C. DOKAZ O OSIGURANOM PRIJEVOZNOM SREDSTVU

6. Sredstvo putovanja i namjera povratka u zemlju boravišta: povratna putna karta za zrakoplov;


D. ISPRAVE KOJE JE POTREBNO DOSTAVITI OVISNO O SVRSI PUTOVANJA

1.      TURIZAM I OBITELJSKI/PRIVATNI POSJET

a.         Potvrda o svrsi boravka

–    za turistički posjet: potvrđena hotelska rezervacija ili dokaz o putovanju u paket-aranžmanu.

–    za obiteljski/privatni posjet: Ako stranac dolazi u privatni posjet, prilikom podnošenja zahtjeva, kao dokaz o svrsi boravka prilaže izvornik ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca fizičke osobe. Jamac – fizička osoba iz Hrvatske dužna je svoj potpis na obrascu ovjeriti kod javnog bilježnika u Hrvatskoj ili u hrvatskom veleposlanstvu, ako je jamac hrvatski državljanin, odnosno kod javnog bilježnika, ako je jamac stranac s odobrenim boravkom u Hrvatskoj.

-        za članove uže obitelji hrvatskog državljanina i državljanina Europskog gospodarskog prostora (EGP): izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih, i preslika identifikacijske iskaznice hrvatskog državljana ili državljana EGP-a;

 

Više informacija o jamstvenom pismu:

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/jamstveno-pismo/

 

b.         Poslovne osobe, trgovci, samozaposlene osobe

–    izvorni upis u registar poduzeća,

–    izvorni statuti poduzeća,

–    izvorna poslovna dozvola poduzeća za tekuću godinu,

–    izvorna prijava poreza na dohodak poduzeća za tekuću godinu,

–    najnoviji izvorni izvadak poduzeća o plaćanju ostalih poreza,

–    izvorni bankovni izvadci poduzeća za posljednja tri mjeseca,

–    izvorni bankovni izvadci osobnog računa podnositelja zahtjeva za posljednja tri mjeseca,

–    profesionalna iskaznica podnositelja zahtjeva ili potvrda profesionalnog tijela, prema potrebi i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstva za uzdržavanje, prema potrebi (npr. vlasništvo nad poduzećem, imovinom, poljoprivrednom imovinom, zemljištem).

c.         Zaposlenici

–    potvrda o zaposlenju,

–    potvrda o zaposlenju Zavoda za socijalno osiguranje (npr. CNSS u Maroku),

–    uplatnice Zavoda za socijalno osiguranje za posljednja tri mjeseca i izjava o plaći i

–    izvorna posljednja tri obračuna plaće,

–    izvorni bankovni izvadci za posljednja tri mjeseca i/ili

      drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje, prema potrebi.

d.         Umirovljenici

–    dokaz o mirovini,

–    izvorni bankovni izvadci za posljednja tri mjeseca i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje, prema potrebi.

e.         Državni službenici

–    potvrda o imenovanju,

–    izvorne platne liste za posljednja tri mjeseca,

–    izvorni bankovni izvadci za posljednja tri mjeseca i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje, prema potrebi.

f.          Poljoprivrednici

–    dokaz o statusu poljoprivrednika;

–    potvrda o vlasništvu nad poljoprivrednom imovinom i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstva za uzdržavanje, prema potrebi.

g.         Maloljetne osobe

–    izvorni rodni list ili obiteljska knjižica roditelja,

–    od suda ovjerena suglasnost nositelja roditeljske skrbi ili zakonskoga skrbnika, ako maloljetna osoba putuje sama ili samo s jednim roditeljem, osim ako je samohrani roditelj s kojima maloljetnik putuje jedini nositelj roditeljske skrbi i to može dokazati,

–    navedena suglasnost sadrži: osobne podatke o zakonskom skrbniku, svrhu i razdoblje i vrijeme boravka u Hrvatskoj, razdoblje na koje se izdaje suglasnost i potpis zakonskog skrbnika,

–    obveza pokrivanja troškova, potpisana i ovjerena, s dokazima o socioprofesionalnom statusu roditelja / pravnih zastupnika na temelju navedenih kategorija i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje, prema potrebi.

h.         Studenti

–    ako su maloljetne osobe: potpisano i ovjereno odobrenje pravnih zastupnika o napuštanju državnog područja,

–    potvrda o pohađanju škole / studentska iskaznica za tekuću godinu,

–    izvorni rodni list ili obiteljska knjižica roditelja,

–    obveza pokrivanja troškova, potpisana i ovjerena, s dokazima o socioprofesionalnom statusu roditelja / pravnih zastupnika na temelju navedenih kategorija i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje prema potrebi.

i.          Nezaposlene osobe

–    obveza pokrivanja troškova, potpisana i ovjerena, s dokazima o socioprofesionalnom statusu osoba koje pokrivaju troškove na temelju navedenih kategorija i bankovni izvadci za posljednja tri mjeseca, prema potrebi i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje, prema potrebi.
 

2.      POSLOVANJE

a.         Svrha boravka

–    putni nalog stranog poduzeća kojim se opravdava posjet u poslovne svrhe,

–    poziv poslovnog partnera u Hrvatsku u obliku izvornika ispunjenog obrasca Jamstvenog pisma za stranca pravne osobe,

–    dokaz poslovnih odnosa s hrvatskim poduzećem, prema potrebi,

–    ulaznice za sajmove i kongrese, ako je primjenjivo

–    za strance koji dolaze bilo na poziv hrvatskog državnog tijela, bilo na međunarodni skup od javnog interesa bilo radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, potrebno je priložiti pozivno pismo.

 

Više informacija o jamstvenom pismu:

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/jamstveno-pismo/

 

b.         Pokrivanje troškova (ako je primjenjivo)

–    obveza stranog poduzeća za pokrivanje troškova boravka i putovanja ili

–    dokaz o plaćanju troškova boravka i putovanja.

c.         Potvrda o smještaju

–    potvrđena hotelska rezervacija ili dokaz o smještaju.

d.         Prijevozno sredstvo

–    potvrđena rezervacija povratne karte zrakoplovom;

e.         Poslovne osobe, trgovci, članovi profesija

–    izvornik i preslika upisa poduzeća u trgovački registar,

–    izvornik i preslika prijave poreza na dohodak poduzeća za tekuću godinu,

–    najnoviji izvorni izvadak i preslika potvrde poduzeća o plaćanju poreza na dohodak poduzeća,

–    izvorni osobni bankovni izvadci za posljednja tri mjeseca,

–    profesionalna iskaznica podnositelja zahtjeva ili potvrda profesionalnog tijela, prema potrebi,

–    izvorni bankovni izvadci i preslike poduzeća za posljednja tri mjeseca i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje prema potrebi.

f.          Zaposlenici

–    potvrda o zaposlenju,

–    potvrda o zaposlenju CNSS-a,

–    uplatnice CNSS-a za posljednja tri mjeseca,

–    izvornik i preslika upisa poduzeća u trgovački registar,

–    izvornici i preslike posljednje tri platne liste,

–    izvorni bankovni izvadci za posljednja tri mjeseca,

–    izvorni bankovni izvadci i preslike za posljednja tri mjeseca poduzeća i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstava za uzdržavanje, prema potrebi.

g.         Državni službenici

–    službeni putni nalog,

–    potvrda o zaposlenju,

–    izvornici i preslike posljednje tri platne liste,

–    izvorni bankovni izvadci i preslike za posljednja tri mjeseca i/ili

–    drugi dokaz imovine ili druga sredstva za uzdržavanje, prema potrebi.


E. POTVRDA O UPLATI VIZNE PRISTOJBE

7. Potvrda o uplati vizne pristojbe bankovnom doznakom koja se prilaže uz zahtjev treba imati naznačen datum transakcije te biti ovjerena pečatom i potpisom bankovnog službenika.

Vizna pristojba: plaća se pri podnošenju zahtjeva za vizu u iznosu od 460 HRK ili 60 EUR (odnosno 660 MAD), sukladno tarifnom broju 78. točka 2. Zakona o upravnim pristojbama.

Podaci deviznog bankovnog računa Veleposlanstva
(za uplatu konzularne pristojbe u eurima: 60 EUR)

Nositelj računa: Ambassade de Croatie à Rabat

Banka: Attijariwafa Bank

IBAN broj.: 007 810 00 05933000400104 92

SWIFT kod: BCMAMAMC

Kod poslovnice: Rabat, Route des Zaërs

Adresa banke: Rabat, Route des Zaërs – 163, Bd Mohammed VI, Rabat

 

Podaci bankovnog računa Veleposlanstva u lokalnoj valuti
(za uplatu konzularne pristojbe u marokanskim dirhamima: 660 MAD)

Nositelj računa: Ambassade de Croatie à Rabat

Banka: Attijariwafa Bank

IBAN broj.: 007 810 00 05937000300619 58

Kod poslovnice: Rabat, Route des Zaërs

Adresa banke: Rabat, Route des Zaërs – 163, Bd Mohammed VI, Rabat

 

Od plaćanja vizne pristojbe oslobođeni su:

·         članovi uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),

·         članovi obitelji državljana država članica Europskoga gospodarskoga prostora,

·         djeca do navršenih 12 godina,

·         nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno,

·         učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,

·         istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005.,

·         predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

Zahtjevi preko VFS Globala. Ukoliko se zahtjev podnosi putem viznih centara VFS Globala, naplaćuje se dodatna naknada za uslugu za svaki zahtjev. Za cjelokupni popis naknada za usluge u viznim centrima VFS Globala, molimo posjetite stranicu http://www.vfsglobal.com/.


F. DOKAZI O RASPOLAGANJU DOSTATNIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

70 eura po danu boravka. Podnositelj zahtjeva za vizu dužan je predočiti dokaze koji potvrđuju da raspolaže dostatnim sredstvima za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu, i to u protuvrijednosti od 70 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.

Ako stranac ima ovjereno jamstveno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protuvrijednosti od 30 eura po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj.

Važne napomene i upozorenja

·         Preduvjet: uplata pristojbe. Svaki se zahtjev obrađuje tek po primitku potvrde o uplati konzularne pristojbe.

·         Zahtjev može biti odbijen. Samo se zahtjevi koji sadrže svu potrebnu dokumentaciju šalju na odobrenje nadležnim tijelima u Hrvatskoj koji donose konačnu odluku. No podnošenje zahtjeva za vizu i sa svim traženim ispravama nije jamstvo da će viza biti izdana.

·         Viza nije jamstvo za ulazak u Hrvatsku. Izdana viza nije jamstvo da će strancu biti odobren ulazak u Hrvatsku. Granična policija može, prilikom svakog prelaska hrvatske granice, zatražiti od stranca predočenje preslike jamstvenog pisma ako je riječ o privatnom ili poslovnom posjetu, koje se zato preporučuje nositi u ručnoj prtljazi, zajedno s dokazom o posjedovanju dostatnih novčanih sredstava.

·         Obavijest o odbijanju vize. Odluka o odbijanju vize i razlozi za takvu odluku dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu o odbijanju/poništenju/ukidanju vize.

·        Mogućnost žalbe. Stranac može podnijeti žalbu na odluku o odbijanju vize putem nadležnog veleposlanstva/konzulata Republike Hrvatske u roku 15 dana od dana primitka odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize. Žalba se predaje na hrvatskom jeziku i pritom se naplaćuje pristojba u iznosu od 35 EUR, prema tarifnom broju 78. b. Zakona o upravnim pristojbama.

·         Nema povrata vizne pristojbe. Povrat vizne pristojbe nije moguć nakon što je zahtjev za vizu zaprimljen u veleposlanstvu.

·         Dodatni uvjeti. Veleposlanstvo može pozvati podnositelja zahtjeva za vizu na dodatni razgovor, zatražiti dostavu dodatne dokumentacije i/ili dostavu ovjerenog prijevoda, kao i nadovjeru dokumentacije.

·         Lažna dokumentacija. Krivotvorenje dokumentacije i služenje njome može biti predmet kaznenoga gonjenja.

Pozivno pismo hrvatskog državnog tijela

Stranac koji dolazi u Hrvatsku na poziv hrvatskoga državnoga tijela, radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa ili radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora, Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, uz zahtjev za izdavanje vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela, odnosno organizatora međunarodnog skupa ili manifestacije.

U pozivnom pismo treba navesti

·         podatke o strancu: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putne isprave, mjesto izdavanja i rok valjanosti putne isprave,

·         svrhu dolaska, razdoblje i smještaj: svrhu dolaska, razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj, te podatke o smještaju stranca,

·         tko snosi troškove: podatke o tome tko snosi troškove boravka stranca u Hrvatskoj,

·         kontakt u Hrvatskoj: ime i prezime, dužnost (položaj, radno mjesto), adresu i broj telefona osobe za kontakt, od koje se mogu dobiti relevantni podaci o strancu.

Za radno vrijeme Konzularnog odjela Veleposlanstva Republike Hrvatske u Rabatu molimo provjerite ovdje.

Za informacije o uslugama VFS Globala u Rabatu molimo da posjetite internetske stranice navedenog viznog centra.